Zarządzanie dynamiczne

Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem

 Alberto Lozano Platonoff

Wydawnictwo Difin, 2009


 

Autor podejmuje jeden z klasycznych problemów zarządzania – dynamikę procesów zarządczych jako rezultat zmienności zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia. Problem pozostaje aktualny pomimo prób jego rozwiązania przez innych autorów (klasyczna praca J. Forrestera czy w Polsce prace K. Obłoja. Największe zainteresowanie wzbudzają fragmenty książki, przedstawiające dane lub wnioski wynikające z programów badawczych zrealizowanych przez Autora (bądź z zespołem). Jako przykład można wymienić fragment dotyczący struktury informacji zarządczej i wskaźniki zbędnej informacji w badanych polskich przedsiębiorstwach (s. 72-73). Studia literaturowe są obszerne. Brak jest pozycji najnowszych, co wynika prawdopodobnie z cyklu wydawniczego książki.

Koncepcje przedstawione w książce charakteryzuje oryginalność badawcza, chociaż należy je traktować jako dopełnienie i rozwinięcie badań innych autorów.

Autor nie zdecydował się na obszerniejsze podsumowanie swoich rozważań w formie wniosków czy wywodów, nie przeprowadza również ich dyskusji.

 

Książka ma charakter koncepcyjny połączony z prezentacją obszernego materiału badawczego, wpisuje się w nurt poszukiwań realizowanych przez innych badaczy. Je walory merytoryczne w aspekcie naukowym należy ocenić wysoko. Zamierzenia Autora nie były ukierunkowane na wsparcie procesu dydaktycznego, a ze względu na innowacyjność podejścia i koncepcyjny charakter pracy przydatność książki w realizacji procesów dydaktycznych nie będzie wysoka. Należy raczej podkreślić przydatność publikacji dla praktyki biznesowej – w zakończeniu czwartego rozdziału Autor prezentuje etapy wdrażania koncepcji zarządzania dynamicznego. Można je potraktować jako propozycję i pomoc przy wdrożeniu koncepcji zarządzania dynamicznego w funkcjonujących organizacjach.

 Autor jest znanym specjalistą w zakresie kreowania nowoczesnych systemów zarządzania. Książka jest napisana w sposób zrozumiały i klarowny. Styl książki to monografia naukowa o charakterze pracy koncepcyjnej. Książka jest bogato ilustrowana , zwłaszcza we fragmentach opisujących proponowane przez Autora koncepcje zarządcze. Układ książki jest spójny i logiczny, podział treści na rozdziały zrównoważony. Cena książki jest adekwatna do jej zawartości merytorycznej.

 


 

Przygotował:

dr inż. Maciej Dariusz Dobrzyński

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej