Szkolenia/Konferencje

Cykl seminariów warsztatowych pt. Wyzwania zarządzania 5.0.

Celem seminariów jest stworzenie platformy do dyskusji na temat wyzwań stojących przed organizacjami w dobie digitalizacji i automatyzacji, deficytu kapitału społecznego oraz ciągłej potrzebie adaptacji do zmieniających się oczekiwań klientów i kooperantów. Z założenia seminaria służą wyminie wymiany doświadczeń z tego zakresu pomiędzy reprezentantami różnych środowisk naukowych oraz przedstawicielami biznesu i administracji.

Organizatorem seminarium jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstok oraz Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Patronat medialny nad seminarium sprawuje Przegląd Organizacji.

Harmongram spotkań w 2018 roku:
31 października 2018 r. - Wyzwania zarządzaniem kapitałem ludzkim
28 listopada 2018 r. - Wyzwania nowej fali rewolucji przemysłowej
18 grudnia 2018 r. - Zarządzanie wiedzą w organizacjach sieciowych

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów wystąpień. Propozycje tematów wystąpień należy przesłać na adres: tnoik.bialystok@pb.edu.pl.

Najciekawsze prace, wskazane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w Przeglądzie Organizacji. Czasopismo prezentuje kluczowe dla współczesnego zarządzania zagadnienia. Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny MNiSW przyznało mu 13 punktów.

Seminarium odbędzie się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 


 

BEHAWIORALIZM W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI
Oganizator: Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Częstochowie Miejsce: Częstochowa
Termin: 23-24 maja 2018 r.
Przewodniczący konferencji: dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz
Szczegółowe informacje o konferencji zostały zamieszczone na stronie internetowej; www.behawioralizm.pl

 Konferencja nt. Innowacyjne metody w zarządzaniu, inżynierii produkcji i logistyce
Organizator: Międzynarodowy Chiński i Środkowo-Wschodnioeuropejski Instytut Logistyki i Nauki o Usługach oraz Katedra Informatyki Gospodarczej Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
Miejsce: Białystok
Termin: 8-9 lutego 2018 r.
Przewodniczący konferencji: prof. n. techn. i n. ekon. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko